ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với trang web của tập đoàn trò chơi và giải trí trực tuyến Okvip. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Điều khoản và điều kiện Okvip

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, logo, thiết kế, âm thanh, video và các tài liệu khác trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Okvip hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, sửa đổi, hiển thị, biểu diễn công khai hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Okvip hoặc các bên thứ ba có liên quan.

 Giới Hạn Trách Nhiệm

Okvip cung cấp trang web này và các dịch vụ liên quan cho bạn chỉ với mục đích giải trí. Okvip không đảm bảo rằng trang web này hoặc các dịch vụ liên quan sẽ không gặp sự cố, lỗi, gián đoạn hoặc mất mát dữ liệu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất kinh doanh hoặc mất danh tiếng.

Quy Định Pháp Lý

Trang web này và các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật pháp, quy định và quy tắc có liên quan khi sử dụng trang web này và các dịch vụ liên quan. Bạn cũng đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này và các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Chính Sách Bảo Mật

Okvip tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Okvip chỉ thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ giải trí trực tuyến. Okvip không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền. Bạn có quyền yêu cầu